Геоінформаційна система для управління потенціалом сільських територій

Опис рішення

Чим бiльше у керiвника буде точної i актуальної iнформацiї, тим легше йому буде приймати обґрунтованi рiшення i здiйснювати ефективнi дiї. Якісне управлiння наявними ресурсами (трудовими, земельними, економiчними тощо), планування розвитку i оперативного управлiння всiма сферами життєдiяльностi сільської місцевості досягається шляхом використанням автоматизованої системи збору, збереження та аналiзу прострової iнформацiї. Впроваджуйте iнформацiйні бази просторових та атрибутивних (семантичних) даних про розвиток сільських територій для підвищення ефективностi розв’язання проблем сільської місцевості.

Управляйте потенціалом сільських територій

 • здійснюйте аналіз та моніторинг структури землекористування (розподіл земель за власниками і формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), загроз і ризиків сільської місцевості;
 • аналізуйте виробничу, управлінську та побутову інфраструктури сільської території;
 • оцінюйте якість ґрунтів, їхню потенційну врожайність, агроекологічний стан, деградаційні процеси, багаторічних змін цих параметрів;
 • аналізуйте ефективність ведення сільського господарства;
 • здійснюйте моніторинг лісового фонду та лісогосподарських проблем сільської території, визначайте їх гостроту та послідовність вирішення;
 • ведіть облік об’єктів водного фонду і водного господарства, аналізуйте водогосподарські проблеми;
 • досліджуйте соціальні негаразди сільської місцевості через моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садків, лікарень, будинків культури, музичних шкіл, бібліотек тощо);
 • аналізуйте та оцінюйте гостроту екологічних, медико-географічних, природоохоронних, рекреаційних проблем сільської місцевості;
 • відображайте об’єкти сільського, зеленого, аграрного, етнографічного та інших видів туризму.

Структура ГІС для управління потенціалом сільських територій

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина картографічна основа із реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа об’єктів соціальної інфраструктури, сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, об’єктів рекреаційного призначення, природних ресурсів, джерел забруднення поверхневих і ґрунтових вод та інші;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення певної проблемної задачі по управлінню територією, наприклад, карта історії полів з інформацією про всі агротехнічні заходи, зони можливого затоплення і руйнування угідь, охорони пам’яток природи.

Послуги, які передують впровадженню рішення

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС