System informacji geograficznej zarządzania odpadami

System informacji geograficznej (GIS) zarządzania odpadami — moduł systemu informacji geograficznej gminy, powiatu lub województwa, który służy jako narzędzie decyzyjne w zakresie zarządzania stałymi odpadami komunalnymi (SOK), narzędzie do wizualizacji aktualnego stanu i etapowości wdrażania lokalnych i regionalnych programów gospodarki odpadami.

Produkt polecany do wdrożenia na poziomie wojewódzkim i poziomie gminy. GIS ma na celu rozwiązać szereg problemów, związanych ze zbieraniem informacji na temat aktualnego stanu (inwentaryzacja) wysypisk i składowisk SOK, paszportyzacji składowisk i wysypisk, wizualizacji schematów sanitarnego sprzątania, rozwoju i optymalizacji schematów logistycznych tras wywozu śmieci na odpowiednim terenie, rozwój ekologicznie i ekonomicznie optymalnych praktyk zarządzania SOK.

ГІС управління відходами

Możliwości GIS:

 • dostępność narzędzi do inwentaryzacji stanu składowisk i wysypisk SOK za pomocą technologii mobilnych w czasie rzeczywistym i technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP), tworzenie na ich podstawie Banku Danych (w tym modeli 3-wymiarowych) lokalizacji składowania odpadów komunalnych;
 • paszportyzacja składowisk i wysypisk, tworzenie baz danych o miejscach składowania SOK i cechy morfologiczne składowisk odpadów;tworzenie i wyświetlanie optymalnych schematów logistycznych tras składowania odpadów;
 • planowanie konkretnych perspektywicznych działań w zakresie wyposażenia techniczno-eksploatacyjnego składowisk SOK, przewidywanie przyszłego stanu powierzchni i innych parametrów geometrycznych składowisk odpadów, opracowywanie strategii optymalnej koncentracji miejsc składowania i usuwania odpadów;
 • wizualizacja istniejących i perspektywicznych wektorowych schematów sanitarnych rozliczeń w trybie łączenia z dokumentacją urbanistyczną i księgą wieczystą, systemem serwisów kartograficznych (Google Maps, OpenStreetMaps itp.), co pozwala zrobić kompleksowe podejście do zarządzania SOK;
 • obecność podsystemu elektronicznych zgłoszeń obywateli oraz platformy do ich szybkiej analizy;
 • zapewnienie funkcji wsparcia informacyjnego jednostek samorządu terytorialnego przy podejmowaniu decyzji w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego ludności, zarządzania ryzykiem, automatyzacja raportowania wyników prac w zakresie ochrony środowiska;
 • zapewnienie funkcji wsparcia informacyjnego jednostek samorządu terytorialnego przy podejmowaniu decyzji w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego ludności, zarządzania ryzykiem, automatyzacja raportowania wyników prac w zakresie ochrony środowiska.

Struktura bazy danych GIS:

 • podstawowe zasoby geoinformacyjne: jednolita elektroniczna kartograficzna baza, która odzwierciedla nowoczesny podział administracyjny  terytorium, potencjał zasobów naturalnych (płaskorzeźba, pokrywa gruntowа i roślinna, sieć rzeczna, zasoby mineralne) i warunki geograficzne terytorium, infrastruktura drogowa i transportowa, rejestr nazw geograficznych itp.;
 • tematyczne zasoby informacyjne: warstwy systemu informacji geograficznej odzwierciedlają składowiska i wysypiska SOK miejsca usuwania odpadów, urządzenia do zbierania odpadów (kontenery), miejsca bazowania transportu, miejsca przeładunku i sortowania (stacje transportu lub sortowania), obiekty składowania (składowiska odpadów) lub recyklingu (fabryki) odpadów, wektorowe schematy oczyszczania sanitarnego osiedli i wiele innych.

Korzyści ze wdrożenia GIS:

 • ewidencja lokalizacji składowisk i wysypisk SOK;
 • logistyczne zapewnienie realizacji regionalnych i lokalnych programów celowych gospodarki odpadami;
 • minimalizacja kosztów obsługi sanitarnej terenów;
 • podniesienie poziomu zagospodarowania terenu, poprawa stanu ekologii;
 • wzmocnienie współdziałania między władzą a społeczeństwem, mobilizacja członków odpowiednich wspólnot terytorialnych w rozwiązywaniu problemów postępowania z SOK;
 • osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości obywateli w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zbieraniem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszt i terminy realizacji

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku rozwoju systemu informacji geograficznej zarządzania odpadami gminy, a mianowicie dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, realizację badań przyrodniczych (audyty ekologiczne)  dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×