System informacji geograficznej zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego

System informacji geograficznej (GIS) zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego – moduł systemu  informacji geograficznej gminy lub województwa, którego głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji polityki państwowej i regionalnej w zakresie ochrony i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego przez ich rejestrację, ewidencję, przechowywanie, wizualizację i analizę przestrzenną za pomocą technologii geoinformacyjnych. System informacji geograficznej służy jako narzędzie poprawy administracji publicznej w zakresie ewidencji i rejestracji obiektów dziedzictwa kulturowego, zapewnia nieograniczony dostęp szerokich warstw użytkowników do publicznej informacji o nieruchomych zabytkach regionu.

Moduły systemu geoinformacyjnego:

 • podsystem wizualizacji obiektów dziedzictwa kulturowego na mapie elektronicznej;
 • podsystem prowadzenia ewidencji e-paszportów obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • podsystem inwentaryzacji operacyjnej (audytu) obiektów dziedzictwa kulturowego za pomocą urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym;
 • podsystem monitorowania stanu obiektów dziedzictwa kulturowego za pomocą urządzeń mobilnych;
 • moduł elektronicznych zgłoszeń obywateli do wykrywania naruszeń w zakresie ochrony zabytków;
 • podsystem wizualizacji obiektów dziedzictwa kulturowego w formacie 3D.

Możliwości GIS:

 • wizualizacja, szybki dostęp, administracja i aktualizacja informacji o obiektach dziedzictwa kulturowego regionu;
 • operatywna inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego (archeologicznych, historycznych, monumentalnych, architektury i urbanistyki, sztuki ogrodniczej, krajobrazowych) w celu szybkiego reagowania na różne zagrożenia dla nich i ich ochrony;
 • automatyzacja prowadzenia ewidencji paszportów dziedzictwa kulturowego z możliwością umieszczania dodatkowych informacji o obiektach dziedzictwa kulturowego (zdjęcia, schematy, opisy, zeskanowane kopie dokumentów itp.);
 • automatyzacja wprowadzania i fiksacja dokumentacji przewidzianej w procedurze Ewidencji obiektów dziedzictwa kulturowego, a mianowicie aktów stanu zachowania, aktów kontroli wizualnej, aktów obserwacji zabytku i jego terytorium itp.;
 • zapewnienie prowadzenia ujednoliconego systemu elektronicznej ewidencji istniejących obiektów dziedzictwa kulturowego, określanie obszarów ich stref ochronnych;
 • określenie ograniczeń planowalnych z uwzględnieniem stref ochronnych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wymagań dokumentacji urbanistycznej na szczeblu wojewódzkim i lokalnym;
 • wizualizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z popularnymi serwisami mapowymi (Google Maps, Open Street Maps), państwowymi i regionalnymi;
 • zapewnienie wymiany informacji i ciągłego aktualizowania wiadomości niezbędnych przy negocjowaniu i podejmowaniu decyzji w kwestiach polityki społeczno-gospodarczej, kulturalnej lub urbanistycznej itp.

Zestaw warstw GIS:

 • nowoczesny podział administracyjny (województwa, powiaty, gminy);
 • zabytki dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym i lokalnym (zabytki archeologii, historii, sztuki monumentalnej, architektury i urbanistyki, sztuki ogrodniczej, krajobrazu, nauki i techniki);
 • miejsca światowego dziedzictwa UNESCO;
 • rezerwaty historyczno-kulturowe;
 • zabytkowa Infrastruktura (zabytkowe tablice informacyjne);
 • obszary chronionego dziedzictwa kulturowego i inne.

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełen zakres usług wdrożeniowych produktu:

 • zakup, dostawa i montaż sprzętu serwerowego i komputerowego;
 • zakup, instalacja, konfiguracja oprogramowania;
 • wypełnienie baz danych systemu informacji geograficznej zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego odpowiednimi materiałami, uruchomienie systemu;
 • szkolenie przedstawicieli klienta do pracy z systemem informacji geograficznej zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego;
 • konserwacja / asysta systemu geoinformacyjnego.

Koszt i terminy realizacji systemu informacji geograficznej

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. zapewnia pełny zakres usług w kierunku rozwoju system informacji geograficznej zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, a mianowicie dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, realizację badań przyrodniczych (audyty ekologiczne)  dotyczących napełniania danych GIS, szkolenia specjalistów, wsparcie techniczne i wsparcie systemu informacji geograficznej. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo.

Usługi poprzedzające wdrożenie systemu informacji geograficznej

 • Skanowanie map i planów
 • Przestrzenne przywiązanie map
 • Cyfryzacja dokumentacji urbanistycznej
 • Wypełnianie bazy danych GIS
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×