System informacji geograficznej zarządzania zasobami naturalnymi

System informacji geograficznej (GIS) zarządzania zasobami naturalnymi — moduł systemu informacji geograficznej województwa lub gminy, przeznaczony do ochrony, akumulacji, wyświetlania i analizy informacji o zasobach naturalnych. GIS przeznaczony dla zapewnienia operatywności i jakości pracy z informacjami przestrzennymi w zakresie gospodarki zasobami wodnymi, leśnymi, minerałami, obszarami ochrony środowiska, zarządzania odpadami. Wdrożenie systemu informacji geograficznej ma na celu zapewnienie wsparcia informacyjnego władzom państwowym, zainteresowanym przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom informacji niezbędnych do rozwiązania problemów zrównoważonego rozwoju, a także zapewnienie dostępu społeczeństwa do bazy danych informacji o komponentach środowiska naturalnego.

Możliwości GIS:

 • stworzenie wspólnego efektywnego pola informacyjnego dla odrębnych jednostek upoważnionych w zakresie działalności ekologicznej i zarządzania zasobami naturalnymi;
 • wizualizacja danych z zakresu ochrony środowiska (gospodarka wodna, leśna i minerałowa) na mapie elektronicznej w trybie połączenia z nowoczesnym podziałem administracyjnym, danymi katastralnymi (grunty, urbanistyka, woda, środowisko);
 • prowadzenie szczegółowych paszportów obiektów (wodnych, leśnych, przyrodniczych, mineralnych i innych), wykonywanie kwerend przestrzennych i atrybutowych, możliwość wyszukiwania;
 • przygotowanie dokumentów graficznych (w tym kartograficznych) do obsługi informatycznej ludności, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji;
 • ustalanie kwerend od osób fizycznych i prawnych o naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

Moduły i podsystemy GIS:

 • Podsystem zarządzania zasobami wodnymi regionu ma na celu zautomatyzowanie procesu prowadzenia rejestru i paszportyzacji obiektów wodnych, zapewnienie monitorowania jakości wód powierzchniowych, sprawowanie operacyjnego zarządzania systemami basenowymi w sytuacjach awaryjnych (np. powodzie), modelowanie i prognozowanie stref powodziowych na podstawie danych lotniczych itp;
 • Podsystem gospodarki leśnej rozwiązuje praktyczne zadania w zakresie opracowywania środków mających na celu zapewnienie racjonalnego gospodarowania leśnictwem i korzystania z funduszu leśnego, efektywnego rozmnażania, ochrony lasów, monitorowania wylesiania w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
 • Podsystem zarządzania rezerwatem przyrody ma na celu zapewnienie wsparcia informacyjnego dla uczestników działań ochronnych w postaci map elektronicznych, stworzenie warunków do realizacji udanych działań ochronnych poprzez analizę obiektów rezerwatu i zapewnienie użytkownikowi możliwości podejmowania świadomych decyzji w oparciu o modele cyfrowe;
 • Podsystem wizualizacji zasobów mineralnych zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych problemów z ewidencją złóż kopalin, analizą i oceną zasobów regionu;
 • Podsystem monitorowania sytuacji ekologicznej przewiduje wizualizację działań mających na celu racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, odzwierciedlenie źródeł zanieczyszczeń, składowisk odpadów;
 • Podsystem zarządzania odpadami służy jako narzędzie decyzyjne w dziedzinie zarządzania odpadami stałymi, narzędzie do wizualizacji aktualnego stanu i fazy wdrażania lokalnych i regionalnych programów zarządzania opadami. System ma na celu rozwiązać szereg problemów, związanych ze zbieraniem informacji na temat aktualnego stanu (inwentaryzacja) wysypisk i składowisk opadów, paszportyzacji składowisk i wysypisk, wizualizacji schematów sanitarnych, projektowanie i optymalizacja schematów logistycznych tras do gromadzenia i wywozu odpadów na odpowiednim terenie, rozwój ekologicznie i ekonomicznie optymalnych praktyk zarządzania odpadami.
 • Podsystem „konto osobiste użytkownika” ma na celu automatyzację działalności uprawnionej jednostki w dziedzinie ekologii i zarządzania zasobami naturalnymi poprzez umożliwienie tworzenia typowych dokumentów i raportów (referencje, listy informacyjne itp.) zgodnie z określonym algorytmem;
 • Podsystem publicznych e-kwerend o naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska za pomocą urządzeń mobilnych;
 • Podsystem kontroli środowiska zasobów naturalnych za pomocą urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym.

Wymagania, koszt i czas realizacji

MagneticOne Municipal Technology Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania systemu informacji geograficznej zarządzania zasobami naturalnymi: zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu, instalacja i konfiguracja kompleksu programowo-sprzętowego na terenie klienta, przekształcenie istniejącej bazy danych klienta w format systemu informacji geograficznej, szkolenie pracowników klienta do pracy w środowisku GIS. Terminy opracowania uzgadniane są dodatkowo

Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×