У ХХІ ст. світ перейшов до нової стадії свого існування – понад 50 % мешканців нашої планети проживає у містах, як ієрархічно найвищій формі геопросторової організації населення. Сучасне місто є архіскладним організмом, в якому тісно переплітаються соціальні, архітектурно-планувальні, інженерні та економічні аспекти. Тому основною метою активізації міських інформаційних ресурсів є забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування актуальною, достовірною і комплексною інформацією для всебічного оперативного дослідження, оцінки та обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на формування якісного середовища проживання та життєдіяльності населення на території міста, на охорону середовища і сталий його розвиток. Вирішення цих завдань ґрунтується на просторовому аналізі різнорідної багатоаспектної інформації та математичних методах моделювання і прогнозування сценарію розвитку міста. Дані про різноманітні об’єкти і явища міста мають одну загальну ознаку – вони просторово прив’язані і належать до географічної інформації. Геоінформаційні ресурси і геоінформаційні моделі дозволяють найбільш адекватно відображати процеси використання і відтворення територіальних ресурсів (матеріальних, природних, трудових, фінансових) з урахуванням їх просторового розміщення, просторової взаємодії та динаміки їх зміни.

З огляду на складність функціонального планування міста (присутність зон житлової, промислові, громадської, рекреаційної, санітарної та багатьох інших), його транспортної  та інженерно-комунікаційної інфраструктури, ми формуємо багаторівневу (багатошарову) ГІС міста. Вона охоплюватиме практично всі аспекти життєдіяльності міста і покликана вирішувати найскладніші завдання в максимально оперативні терміни: від інформаційного забезпечення міського планування до оптимізації культурно-побутового обслуговування населення, від ознайомлення населення із кадастровим поділом до оперативного інформування пожежно-рятувальних служб про просторове розміщення пожежних гідрантів та ін. Під геоінформаційною системою міста сьогодні слід розуміти програмно-апаратний комплекс, покликаний вирішувати сукупність завдань зі збору, зберігання, відображення та аналізу просторової та іншої пов’язаної з нею інформацією про об’єкти, процеси і явища, котрі побутують у місті. У разі використання централізованої міської ГІС, співробітники міських служб та звичайні мешканці мають можливість отримувати регламентований доступ до достовірних та актуальних даних по об’єктах міста, при цьому витрачаючи набагато менше часу на їх пошук, аналіз та узагальнення.

МГІС забезпечує підтримку максимально обґрунтованих управлінських рішень з розвитку території муніципального утворення на основі оперативного надання всім суб’єктам, які здійснюють свою діяльність на території міста, повної об’єктивної інформації про доступні територіальні ресурси, об’єкти нерухомості, інженерної та транспортної інфраструктури, інформації про її розвиток і плановані зміни. Головною ідеєю впровадження міської ГІС є підвищення ефективності управління територіальними ресурсами полісу. Міська ГІС забезпечує централізований збір і зберігання даних, що дозволяє уникнути дублювання і суперечливість відомостей, забезпечує їх достовірність і актуальність. Використання ГІС-технологій забезпечує і регламентує виконання процесу оновлення інформації, при цьому процес стає менш трудомістким, з’являється можливість організації та класифікації даних в момент їх введення в систему.

 

ГІС міста це – модель управління комфортом мешканців міста

ГІС міста це – підвищення дохідної частини місцевого бюджету на 15-20% за рахунок прозорого моніторингу всіх муніципальних фінансових процесів.

ГІС міста це – економічно обґрунтовані управлінські рішення з питань розвитку території муніципального утворення

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>