Управлiнння сільськими територiями – завдання складне і вимагає постiйного монiторингу та аналiзу динамiки рiзноманiтних даних. Ці відомості вимагають від управлінця широкого спектру знань соцiальної, демографiчної, мiстобудiвної, економiчної ситуацiї територiального утворення; характеристик навколишнього середовища, мiсць розташування об’єктiв i суб’єктiв управлiння, їх прострових координат, кiлькiсних i якiсних показників тощо. Орієнтуватися у таких об’ємах інформації маючи під руками паперові носії сьогодні досить незручно, а опиратися виключно на пам’ять в умовах високої відповідальності – ненадійно. Такий стан речей вимагає використання iнформацiйної бази просторових i атрибутивних (семантичних) даних про розвиток сільських територій, вiд ефективностi розв’язання котрої залежить якiсть управлiння. Чим бiльше у керiвника буде точної i актуальної iнформацiї, тим легше йому буде приймати обґрунтованi рiшення i здiйснювати ефективнi дiї. Тому для ефективного управлiння наявними ресурсами, планування розвитку i оперативного управлiння всiма сферами життєдiяльностi сільських територiй ми пропонуємо автоматизовану систему збору, збереження та аналiзу iнформацiї, придатну для розроблення ефективних управлiнських рiшень.

 

Можливості ГІС

 

Така ГІС забезпечує просторову унiфiкацiю інформації про сільські території, слугує одним iз унiверсальних iнтегрованих iнформацiйно-технологiчних інструментів розв’язання рiзноманiтних регiональних проблем і передбачає виконання завдань:

  • здійснення аналізу та моніторингу структури землекористування, її динаміки, загроз і ризиків в межах сільських територій (окремі тематичні шари візуалізують інформацію щодо розподілу земель за власниками і формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності);
  • аналіз виробничої, управлінської та побутової інфраструктури сільської території (відображення функціонального типу господарств, їхньої природо-ресурсної, матеріально-технічної, працересурсної бази, управлінської та побутової інфраструктури, стану комунікацій та ін);
  • оцінка якості ґрунтів, їхньої потенційної врожайності, агроекологічного стану, деградаційних процесів, багаторічних змін цих параметрів (передбачає класифікацію земель сільськогосподарського призначення, виділення особливо цінних грунтів, характеристику ґрунтового покриву за потужністю гумусового горизонту, вмістом гумусу, гранулометричним складом ґрунтів; розподіл їх за крутизною та експозицією схилів, еродованістю, кам’янистістю, засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю, заболоченістю, забрудненням продуктами хімізації сільського господарства);
  • аналіз ефективності ведення сільського господарства (розробка схем землевпорядкування території, паювання земель, формування сільськогосподарських угідь і територій сівозмін, відповідності їхньої структури агровиробничому потенціалу ґрунтів, ефективності вирощування культур та ґрунтовідновних і ґрунтоохоронних заходів тощо.
  • моніторинг лісового фонду та лісогосподарських проблем сільських територій, визначення їх гостроти та послідовності вирішення.
  • картографування об’єктів водного фонду і водного господарства, аналіз водогосподарських проблем.

 

 • дослідження соціальних негараздів сільської місцевості через моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садків, лікарень, будинків культури, музичних шкіл, бібліотек тощо

 

 • аналіз та оцінювання гостроти екологічних, медико-географічних, природоохоронних, рекреаційних проблем сільської місцевості через картографування: 1) ділянок деградованих ґрунтів, розвитку несприятливих процесів (дегуміфікація, зменшення родючості, зростання частки кислих, вторинно- заболочених, засолених, забруднених, еродованих ґрунтів); 2) джерел забруднення поверхневих і ґрунтових вод; 3) ділянок можливого затоплення і руйнування угідь; 4) зон охорони пам’яток природи з метою дотримання регламентів господарської діяльності в межах охоронних об’єктів і на прилеглій території.
 • відображення об’єктів сільського, зеленого, аграрного, етнографічного та інших видів туризму

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>