Концепція сталого розвитку в умовах сучасного рівня природокористування передбачає зміну стилю поведінки людини у напрямку збалансованого і неперервного використання лісових ресурсів та екологічних властивостей лісу, виключає зниження стійкості і біорізноманіття лісових екосистем, зменшення ролі лісового покриву в регулюванні природних процесів. Незважаючи на це, плани і рішення з питань заощадження і раціонального лісокористування зазвичай суперечливі і приймаються в обстановці зіткнення інтересів з високим рівнем невизначеності. Саме тому цілеспрямоване регулювання лісових екосистем вимагає перегляду принципів організації інформаційного забезпечення лісового господарства, опрацювання методів аналізу альтернативних варіантів користування лісами. Такий аналіз можливий при поєднанні картографічної інформації і баз даних про об’єкти лісового фонду, що надають геоінформаційні системи (ГІС). Вагомою ланкою організації і планування робіт у лісовому господарстві є картографічна інформація, яку постійно необхідно поєднувати з базами даних, у ролі яких виступають таксаційні описи, зведені відомості тощо.

Пропонована нами ГІС для потреб лісового господарства надає можливості:

  1. створення та ведення просторових (картографічних) баз даних об’єктів лісовпорядкування – меж лісництв, кварталів, виділів, просік, доріг тощо;
  2. виявлення зв’язків між різними, проте взаємопов’язаними  параметрами (окремими тематичними шарами карти – рослинністю, ґрунтами, кліматом);
  3. науково обґрунтованого розрахунку та контролю оптимального користування лісом з урахуванням екологічних та економічних чинників;
  4. максимально об’єктивно оцінювати стан рослинного покриву досліджуваного регіону з урахуванням рельєфу місцевості, гідрологічного та кліматичного режимів та інших чинників і ризиків з послідовним внесенням поправок в стратегію управління лісовими ресурсами;
  5. оцінювання швидкозмінних ситуацій у лісовому фонді: при актуалізації лісового фонду, виникненні вогнищ шкідників чи хвороб, для визначення санітарного стану лісів, для моніторингу та екологічного прогнозу, для обліку рідкісних видів тварин і рослин та визначення оптимальних умов їх проживання.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>