Геоінформаційне моделювання

Опис послуги

Геоінформаційне моделювання – це високотехнологічний процес (за рахунок взаємодії з об’єктами бази даних), що виступає інструментом збору, зберігання, обробки, доступу, відображення та поширення просторово-координованих даних. Отримуйте можливість розуміння складних структур, виявляйте та обґрунтовуйте важливі для вашої сфери діяльності просторові процеси та закономірності, використовуючи дані картографії та ГІС-моделювання. Використовуйте геоінформаційне моделювання для відображення просторових даних, візуалізації інформації та знань.

Етапи реалізації геоінформаційного моделювання

 • зведення просторової інформації до заданої си­стеми координат. Перетворення систем координат є вирі­шальною умовою для подальшого використан­ня або порівняння даних, отриманих з різних джерел;
 • класифікація об’єктів за їх атрибутивними параметрами. На даному етапі фахівець-картограф аналізує ряд просторових даних та підбирає оптимальний варіант їх відображення – тематичний шар моделі з набором семантичної інформації (атрибутивна база даних);
 • генералізація об’єктів за їх атрибутивними даними – має вигляд послідовного дованта­ження шарів із різною детальністю інформації у випадку зміни масштабу відображення;
 • просторове моделювання (інтерполяція по дискретно розташованих точках чи ареалах). У геоінформаційному моделюванні автоматизовано процеси аналізу та інтерполяції геоданих: просторової інтерполяції, просторового аналізу, кластеризації;
 • автоматизована побудова картографіч­ного зображення. Для побудови просторових моделей використовують різні способи подання інформації про природні об’єкти і процеси (фізичні поверхні), а та­кож соціально-економічної, статистичної ін­формації (абстрактні поверхні). І в тому, і в іншому випадку використовують методи про­сторової інтерполяції.

Приклади робіт

Одним із найбільш трудомістких варіантів геоінформаційного моделювання є створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР). В основі більшості способів підготовки вихідних даних для створення ЦМР лежить перетворення горизонталей та відміток висот, які, в свою чер­гу, є засобом відображення рельєфу земної поверхні. Готова цифрова модель здатна забезпе­чити вирішення найрізноманітніших завдань завдяки розвиненим функціям моделюван­ня рельєфу, які вбудовано у сучасні повно­функціональні інструментальні програмні за­соби ГІС:

 • розрахунок морфометричних показни­ків – кутів нахилу та експозиції схилів;
 • оцінка форми схилів через кривизну їх поперечного і поздовжнього перетинів;
 • побудова профілів поперечного перети­ну рельєфу;
 • аналітична “відмивка” рельєфу;
 • тривимірна візуалізація рельєфу у фор­мі блок-діаграм;
 • побудова ізоліній за множиною позна­чок висот;
 • ортотрансформування аерознімків і кос­мічних знімків.

Особливий інтерес такі розробки представляють для органів державної влади, представників галузевих господарств (сільського, лісового, водного), комунальних служб (водоканалу, тепломереж) тощо.